Om menigheden

En fri menighed

Fri- og valgmenighederne, som kun forekommer i Danmark, opstod i sidste halvdel af det 19. århundrede spredt rundt i landet, hvor Grundtvigs tanker om frihed i folk og kirke vandt genklang.

 

Trængstrup og Farsø Frimenigheder har i flere år fungeret som én kreds med afholdelse af gudstjenester og møder i Trængstrup. Men med hver sin bestyrelse og hver sit regnskab.
 På Fælleskredsens generalforsamling 2015 har vi valgt at tilpasse den reelle og formelle praksis til hinanden, ved at sammenlægge de to kredse, så der er én bestyrelse og ét regnskab.

 

Gudstjenester, møder og kirkelige handlinger

 

Gudstjenesten udgør rygraden i Frimenighedens liv.

 

Der lægges vægt på salmerne, barnedåb og altergang, samt prædiken i en ikke-pietistisk og usentimental form. Gudstjenestens grundled er de samme som Folkekirkens.

Der afholdes årstidsmøder sommer og efterår, samt enkelte møder i årets løb af litterær eller anden kulturel art

 

Frimenigheder er ikke geografisk begrænset til et bestemt sogn. Gudstjenester og kirkelige handlinger afholdes hos os fast i Trængstrup.

Og kirkelige handlinger kan også foretages i kirken i det sogn, hvor man bor.

Det evangelisk lutherske

 

I modsætning til alle frikirker er en frimenighed i Danmark evangelisk-luthersk ligesom Folkekirken. Bekendelsesmæssigt er der ingen forskel, og frimenigheder regnes for og regner sig selv som en del af Folkekirken, men en frimenighed står ikke under tilsyn af provst og biskop !

Sang og musik

 

I den første periode af frimenighedens historie havde man ingen musikledsagelse til salmesangen.

Man syntes, det var unødvendigt. Det var salmerne, det kom an på. Og det er måske derfor, der er tradition i de frie menigheder for en stor og stærk salmesang. Den skulle klinge ud i kirkerummet som en lovsang.

Senere "overgav" man sig, og fik et stueorgel sat ind i kirken i både Støvring og Trængstrup.

Men heldigvis slap man ikke traditionen med at synge frit og stærkt, og det er stadig det, der er kendetegnende for salmesangen hos os.

 

Efter i nogle år at have samlet penge ind på en orgelfond, lykkedes det i 1996 at få samlet et beløb, stort nok til, at man kunne erhverve et rigtigt kirkeorgel. Det havde stået i Hellevad kirke og skulle nedtages. Det passede perfekt i størrelse og volumen til kirkerummet i Trængstrup.

Medlemskab

Et medlemskab er efter grundtvigsk forståelse noget af det frieste, man kan tænke sig.

I dette fællesskab er også stilfærdig deltagelse og medleven af stor værdi.

 

Økonomisk er en frimenighed selvstændig og aflønner selv sin præst og andre medarbejdere.

Man er derfor helt afhængig af medlemmernes antal og deres bidrag.

Men da medlemsbidraget er fradragsberettiget efter gældende skatteregler, er beløbet til Trængstrup-Farsø frimenigheder på linie med kirkeskatten til Folkekirken.

 

Alle er velkommen til at tage del i gudstjenester, møder og andre arrangementer, uanset medlemskab. Men er man interesseret i evt. medlemskab, fordi det er her man holdningsmæssigt hører til eller har sin sympati, kan man henvende sig til:

Ole Beck: ole@becks.dk tlf. 9865 3230

 

eller en af formændene:

 

Per G. Pedersen : bjergvang@get2net.dk tlf.9863 1258 - Bent Jensen : kjeldgaard@mail.tele.dk tlf. 9862 1937

Indgangsbøn og Udgangsbøn

Den ind/ og udgangsbøn, der bliver brugt i Trængstrup er helt fra Søren Anker Møllers tid. Den er formuleret af ham, og blev siden også brugt af Rasmus Anker-Møller.

 

Det er en bøn, hvori der siges noget væsentligt med jævne og ligefremme ord, og som vi har ønsket at bibeholde.

 

Indgangsbøn:

 

”Så ber vi dig, vor Gud og Far,

at du ved din gode Helligånd

vil give os et åbent hjerte og øre for,

hvad du vil dele med os i din enbårne søns navn,

at det må kendes af os,

at du er selv til stede,

og vi med hverandre må opbygges i menighedens samfund

til dit navns ære,

Amen"

 

Udgangsbøn:

 

”Så takker vi dig, vor Gud og Far,

og vi beder dig,

at dit ord må rodfæstes i vore hjerter,

så vi på alle vore veje og i al vor gerning

må have lys og fred og kraft

i Helligånden,

Amen"

© Farsø-Trængstrup frimenighed 2017 Trængstrupvej 100, 9541 Suldrup